Opšta bolnica Sremska Mitrovica – dva oglasa za posao

Opšta bolnica Sremska Mitrovica – dva oglasa za posao

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon4 min read

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za dva radna mesta i to:

1.Medicinska sestra tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i inetenzivne nege – Služba anestezije sa reanimatologijom – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.

Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi; Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine,završena srednja Medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit,licenca.
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe.Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Glavni kuvar – vođa grupe – Odeljenje ishrane bolesnika – Služba za tehničke poslove – na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.

Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine,Završena škola za kvalifikovane kuvare, 6 meseci radnog iskustva.
Opis: Preuzima namirnice, termički priprema po dijetetičkim principima. Finalizira obroke po dijetama. Distribuira hranu po odeljenjima. Koordinira rad pomoćnog osoblja. Rukovodi prikupljanjem i smeštajem namirnica, otpadaka i drugog materijala. Stara se o održavanju higijene, otpadaka i drugog materijala. Stara se i rukovodi radovima na održavanju higijene kuhinje, sudova i pribora za pripremu jela, za šta je i odgovoran u toku svoje smene. Odgovoran je za pripremu kvaliteta hrane, podelu iste i čuvanje namirnica, koje se nalazi u kuhinji. U slučaju njihove odsutnosti, šef kuhinje će privremeno odrediti pismeno drugog KV kuvara. Radi i druge poslove iz delokruga svoje stručnosti, a po nalogu šefa Odeljenja, načelnika Službe, pomoćnika direktora za tehničke poslove kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

  • Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
  • Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
  • Fotokopija licence odnosno Rešenja o upisu u Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.
  • Potvrda o radnom iskustvu za glavnog kuvara – vođa grupe
    • Fotokopija važeće lične karte
  • Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada.U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 20.09.2023. do 27.09.2023.

Share this article

About Author

SremOnline

Related Posts