Prof. dr Drago Divljak prvi doktor nauka iz OŠ “Triva Vitasović- Lebarnik” Laćarak

Prof. dr Drago Divljak prvi doktor nauka iz OŠ “Triva Vitasović- Lebarnik” Laćarak

Comment Icon0 Comments
Reading Time Icon2 min read

Osnovna škola „Triva Vitasović- Lebarnik“ Laćarak je iznedrila mnoge vrhunske stručnjake. Da li ste znali da je profesor doktor Drago Divljak prvi doktorant koji je potekao iz ove škole?

Prof. dr Drago Divljak je rođen u Dobrinji 1962. godine, a osnovno obrazovanje stekao je upravo u OŠ „Triva Vitasović – Lebarnik“ u Laćarku. Završio je Pravni fakultet u Novom Sadu 1987. godine, nakon toga, pet godina kasnije 1992. je i magistrirao na istom fakultetu. Naziv njegovog magistarskog rada je „Pravni položaj društva sa ograničenom odgovornošću u jugoslovenskom i uporednom pravu“. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je 1999. godine kada je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravna zaštita interesa i regulisanje sukoba interesa u trgovačkim društvima u našem i uporednom pravu“.

Prof. dr Drago Divljak je autor i koautor više knjiga i oko 60 naučnih i stručnih radova. Oblast njegovog užeg interesovanja je pravo spoljne trgovine, investicija i transporta. Na Pravnom fakultetu u Novom Sadu je zaposlen od 1988. godine. Nakon završenih Osnovnih studija, izabran je za asistenta-pripravnika 1988. godine na Pravnom fakultetu. Četiri godine kasnije postaje asistent na Katedri privrednopravnih nauka. Zvanje docent dobija 2000. godine, a 2005. godine je postao vanredni profesor ovog fakulteta. Redovni profesor je od 2010. godine. Na Osnovnim akademijskim studijama predaje Saobraćajno i Međunarodno privredno pravo. Na Master akademskim studijama predaje Pravo spoljne trgovine i medjunarodnih investicija, dok na Doktorskim akademijskim studijama predaje Međunarodno privredno pravo- produbljeni kurs.

Divljak je saradnik na izradi leksikografskih pravnih izdanja o stranim ulaganjima, koncesiji i spoljnotrgovinskom poslovanju i član više opštih i specijalizovanih staleških udruženja. Uz to, saradnik na izradi zakonskih akata o stranim ulaganjima, koncesiji i spoljnotrgovinskom poslovanju. Oblast naučnog interesovanja su mu pravo trgovačkih društava, investiciono pravo i carinsko pravo.

Govori ruski i engleski jezik.

Share this article

About Author

SremOnline

Related Posts